Tombola Britanica

regulament si castigatori

Centrele Britanica

Tombola Britanica
regulament si castigatori

Centrele Britanica

Lista castigatorilor tombolei Britanica 2024
organizata cu ocazia reinscrierii clientilor existenti la cusurile Britanica care se desfasoara in Centre

Regulamentul oficial al tombolei “Reînscrieri clienți Britanica, cursuri de engleză și germană organizate în centre, pentru anul educațional 2024-2025

SECŢIUNEA 1 – ORGANIZATORUL TOMBOLEI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul tombolei “Reînscrieri clienți Britanica, cursuri de engleză și germană organizate în centre, pentru anul educațional 2024-2025” este Euro Training and Education Center S.R.L., cu sediul în Strada Drumul Fermei, nr.107B, Popești Leordeni, judetul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr J23/3367/2008, CIF RO17603812, denumit în continuare ”Organizatorul”.Participanții la campania de reînscrieri sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, pe site-ul Britanica Learning Centre, www.britanica.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în totalitate sau în parte prezentul regulament, precum şi de a decide în orice moment încetarea sau modificarea campaniei, orice modificare sau decizie de încetare intrând în vigoare după aducerea acesteia la cunoştinţă clienților, în aceeași manieră în care s-a făcut și informarea inițială.

SECŢIUNEA 2 – ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Tombola se va desfăşura pentru reinscrierile in centre, solicitate în perioada 08.05.2024 – 19.06.2024, ora 23:59, interval calendaristic denumit în continuare „Perioada de desfăşurare”. Orice reînscriere efectuată după data de 19.06.2024 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunostința publicului prin modalitățile prevazute la secțiunea 1 de mai sus.

SECŢIUNEA 3 – CONDITIILE DE PARTICIPARE LA TOMBOLĂ

Tombola este structurată în trei etape:
Etapa 1 – de reînscriere a cursanților: se desfăşoară în intervalul 08.05.2024 – 19.06.2024
Etapa 2 – de extragere a câştigătorilor: care va avea loc pe data de 20.06.2024.
Etapa 3 – de anunțare a câştigătorilor: care va avea loc pe data de 21.06.2024.

În cadrul acestei tombolei se vor extrage 31 câștigători.

La Tombolă pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul şi/sau reşedinţa în România (denumite în continuare “Participanţi”).
Nu sunt eligibili pentru a participa la Tombolă angajaţii SC Euro Training and Education Center SRL, angajaţii vreuneia dintre companiile care reprezintă Britanica Learning Centre şi nici rudele de gradul 1 ale acestora.
Participarea la aceasta Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.
Participanților la tombolă nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

SECŢIUNEA 4 – MECANISMUL DE PARTICIPARE. PROCESUL DE SELECŢIE ŞI VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

4.1. Pentru a se înscrie în mod valid la tombolă, participantul trebuie:
● să respecte toate conditiile prevazute la pct. 4.2.;
● să fie cetățean român sau rezident pe teritoriul României
● să fi fost client Britanica Learning Centre în anul educațional 2023-2024
● să fie de acord cu publicarea prenumelui și a inițialei numelui, precum si a ultimelor 3 cifre din numarul de telefon, pe website-ul http://www.britanica.ro;
● să confirme că a citit și a înțeles prezentul regulament oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta, respectându-l întocmai.

Se vor valida doar înscrierile utilizatorilor care se încadrează condițiilor de participare la tombolă și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.

In cazul în care, în urma verificărilor efectuate de către Organizator rezultă că participarea la tombolă a fost fraudată sau participantul nu poate fi identificat cu datele înregistrate de acesta, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina de la tombolă acești participanți, ori de a retrage acestor participanți premiile obținute ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Tombolă până la încheierea acesteia.

4.2. Participarea la Tombolă se realizează prin completarea formularului de reînscriere transmis de către Organizator pe e-mail în perioada 08.05.2024 – 19.06.2024 și în condițiile achitarii integrale a obligațiilor contractuale pentru anul educațional în curs, 2023-2024.
Înscrierea propriu-zisă la Tombolă se face prin accesarea butonului “Formular de reînscriere” din newsletter-ul primit de la Organizator pe e-mail, prin completarea integrală a acestuia si prin accesarea butonului “Trimiteți”.

4.3. După finalizarea perioadei de reînscrieri (08.05.2024 – 19.06.2024), in data de 20.06.2024 vor fi aleși 31 (treizeci și unu) câștigători (desemnați aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul http://www.random.org/.
Validarea câstigătorilor se face de către reprezentantul Organizatorului prin verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezenta Secțiune.
În data de 21.06.2024 se va publica lista câștigătorilor pe site-ul Britanica Learning Centre, www.britanica.ro, iar fiecare căștigător va fi anunțat telefonic și pe e-mail, de premiul obținut.

SECŢIUNEA 5 – PREMIILE

În cadrul acestei tombole vor fi aleși 31 (treizeci și unu) câștigători (desemnați aleatoriu prin tragere la sorți cu ajutorul http://www.random.org/.

Câștigătorii vor primi, în ordinea extragerii, cate un premiu din cele patru categorii de premii oferite, după cum urmează:
– 1 premiu constând în 100% discount din valoarea integrală a cursului de limbă străină, pentru anul educațional 2024-2025 (inclusiv suport de curs)
– 10 premii constând în 50% discount din valoarea integrală a cursului de limbă străină, pentru anul educațional 2024-2025
– 10 premii constând în 25% discount din valoarea integrală a cursului de limbă străină, pentru anul educațional 2024-2025
– 10 premii constând în suport de curs gratuit (manual, caiet de exercitii, carte de teste Cambridge), pentru anul educațional 2024-2025

Desemnarea câștigătorilor va fi realizată conform indicațiilor de la Secțiunea 4.
Organizatorul nu oferă contravaloarea în bani a premiului câștigat.

Cursurile de limbă străină desemnate câștigătoare la categoriile II si III nu vor mai putea beneficia în anul școlar 2024-2025 de nici un alt discount oferit de Britanica Learning Centre.

Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisă.

Validarea înscrierilor și a câștigătorilor va fi făcută de către Organizator prin verificarea îndeplinirii condițiilor de validitate și participare din prezentul Regulament. Participanții care nu fac dovada îndeplinirii acestor condiții nu vor fi validați. În eventualitatea unei dispute asupra validității unor înscrieri, decizia Organizatorilor este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înscrierile necorespunzătoare.

SECŢIUNEA 6 – RESPONSABILITATEA

Organizatorul tombolei nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nici o răspundere decurgând din acordarea premiului, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legate de vreun premiu.

Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiului, Organizatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondență privitoare la solicitările necâștigătoare.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului anunțării premiului căștigat, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru informațiile eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.

SECTIUNEA 7 – PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea la tombolă exclusiv în scopul identificării câștigătorilor, conform legislației în vigoare.

SECTIUNEA 8 – LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.

Prin participarea la Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 9 – ÎNCETAREA TOMBOLEI

Prezenta Tombolă poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Tombola mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
Tombola mai poate înceta și în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a tombolei.